Javna nabava – Grupe I., II. i IV.

Sveučilište u Osijeku i PMF u Splitu, ovlastili su PMF u Zagrebu da kao Naručitelj, u njihovo ime i za njihov račun, provede postupak Javne nabave.
21.10. 2019. objavljen je postupak javne nabave male vrijednosti na EOJN. Saznajte više

Jednostavna nabava – Grupa III.

Tijekom postupka Javne nabave utvrđeno da su pristigle ponude za sve grupe osim Grupe 3. pa je za navedenu Grupu pokrenut postupak jednostavne nabave. Saznajte više

Drugi sastanak projektnog tima – Prvi dio

Godinu dana od posljednjeg sastanka projektnog tima (održanog u Rijeci, 29. travnja 2020., Element PM. Upravljanje projektom i administracija), članovi projektnog tima održali su drugi po redu sastanak putem aplikacije Google meet kako bi se utvrdilo što je napravljeno i na koje probleme se nailazilo u proteklih godinu dana. Saznajte više