Susret sa studentima 1. i 3. godine preddiplomskog studija Fizika – predstavljanje projekta FizKO

U srijedu, 9. lipnja 2021. godine u 12 sati na Sveučilišnim odjelima, u predavaonici O-029, održan je susret sa studentima 1. i 3. godine preddiplomskog studija Fizika. Na tom sastanku voditelji studija i smjerova su predstavili studije/smjerove koji se odabiru upisom 2. godine preddiplomskog, odnosno upisom 1. godine diplomskih studija na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Saznajte više

Webinari na temu uvođenje projektne nastave na studijima fizike

U drugoj polovici svibnja održana su tri webinara u sklopu kojih su održane tri prezentacije na temu uvođenje projektne nastave na studijima fizike. Pritom je poseban naglasak stavljen na rad u naprednim praktikumima u kontekstu pripreme za buduća zanimanja: Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer fizike okoliša (FO) – 5. sastanak (1. dio)

Doc. dr. sc. Robert Peter je prikazao do sada popunjene dijelove obrasca Zahtjeva za upis standarda zanimanja. Doc. dr. sc. Nataša Erceg i prof. dr. sc. Mladen Petravić su predstavili rezultate strateške i sektorske utemeljenosti standarda zanimanja dipl. ing. fizike okoliša. Potrebno je usklađivanje određenih dijelova s ostalim standardima zanimanja u sklopu FizKO projekta. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 4. sastanak (3. dio)

Na sastanku održanom 7. svibnja 2021. godine, predstavnici partnera poslodavca KBC Zagreb, dr. sc. Hrvoje Hršak i dipl. ing. Juraj Bibić su predstavili prijedloge skupova kompetencija i njihovih naziva. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 4. sastanak (2. dio)

Na temelju rasprave s prvog dijela sastanka, predstavnica PMF-a u Zagrebu, prof. dr. sc. Tamara Nikšić je pripremila tablicu u kojoj je prikazano koje su kompetencije nužne za obavljanje pojedinog ključnog posla te je radna skupina diskutirala o vezi ključnih poslova i kompetencija iz ovog aspekta. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 4. sastanak (1. dio)

Koordinator radne skupine, izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, ukratko je objasnio sljedeće korake u izradi standarda zanimanja… Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 5. sastanak radne skupine (2. dio)

Voditelj radne skupine, prof. dr. sc. Ante Bilušić je upoznao članove radne skupine sa zaključcima sastanka projektnog tima, održanog sredinom travnja. Članovi radne skupine su se složili kako je zadani rok za završetak izrade Zahtjeva za izradu standarda zanimanja (Zahtjev) do 30. lipnja 2021. godine, realan. Saznajte više

Webinari na temu Izrada alata za povećanje transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja ispita

Krajem travnja održana su tri webinara u sklopu kojih je doc. dr. sc. Ana Sušac (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu) održala tri prezentacije s temom vrednovanja u nastavi fizike… Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer fizike okoliša (FO) – 4. sastanak radne skupine_2. dio

Na drugom dijelu sastanka održanom 26. travnja 2021. godine, nastavljen je rad na popisu kompetencija za SZ FO. Saznajte više

Treći sastanak projektnog tima

Članovi projektnog tima održali su on-line sastanak, predviđen u Elementu PM Upravljanje projektom i administracija. Nakon uvodne riječi, voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Petravić, nastavio je s dosad odrađenim i onim što je još potrebno odraditi u okviru Projekta. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 5. sastanak radne skupine (1. dio)

Sukladno dogovoru s prethodnog sastanka, održanog krajem ožujka, članovi radne skupine su dali kritički osvrt na dokumente i podatke potrebne za popunjavanje pojedinih poglavlja u Zahtjevu za izradu standarda zanimanja… Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – 3. sastanak proširene radne skupine iz Rijeke (2. dio)

Radna skupina sa Sveučilišta u Rijeci razrađivala je popis kompetencija za SZ IF koji je u preliminarnoj verziji predstavljen na prvom dijelu on-line sastanka, održanom 31. ožujka 2021. Razrada popisa se temeljila na rezultatima ankete poslodavaca i prethodno definiranom popisu znanja za SZ IF. Svi članovi radne skupine aktivno su sudjelovali u konstruktivnoj diskusiji. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – radne skupine iz Rijeke, Splita i Osijeka – zajednički sastanak proširene skupine

Nastavak drugog sastanka je, pod koordinacijom prof. dr. sc. Ivice Avianija, uključivao radne skupine iz Rijeke, Osijeka i Splita. Na početku sastanka, voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Petravić je napomenuo da se sastanci proširene radne skupine trebaju održavati na razini odjelskih timova i da je koordinacija timova dobro došla. Predložio je da se zajednički sastanci vode kao prošireni sastanci odjelskih timova. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – proširena radna skupina iz Splita – 2. sastanak (1. dio)

Uz izradu prijedloga dokumenata, sastanak je bio priprema za zajednički sastanak s timovima iz Osijeka i Rijeke, zakazan za 31. ožujka 2021. godine. Gđa. Ivana Ursa je obrazložila kako je objedinila izvještaje anketa svih projektnih timova, napravila analizu zadnjeg dijela ankete te je dodala u prijedlog završnog dokumenta. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 4. sastanak radne skupine (2. dio)

Na drugom dijelu četvrtog sastanka, analizirana su i diskutirana pojedina poglavlja u Zahtjevu za izradu standarda zanimanja te je dogovorena podjela zadataka u pripremi pojedinih poglavlja na sljedeći način… Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 4. sastanak radne skupine (1. dio)

Na prvom dijelu četvrtog sastanka održanog 15. ožujka 2021. godine, sudionici su analizirali i raspravljali o međusobnim vezama između ključnih poslova, znanja i vještina, o procjeni veze između navedenih znanja i vještina te kapaciteta hrvatskih studija fizike za njihovu implementaciju u standarde kvalifikacija. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 3. sastanak_2. dio i 4. sastanak_1. dio

5. ožujka nastavljen je treći sastanak radne skupine za izradu SZ diplomirani inženjer računarske fizike. Na tom on-line sastanku diskutirani su i usuglašeni konačni prijedlozi ključnih poslova, znanja i vještina te njihovog grupiranja, a na temelju prijedloga grupiranja predloženih na sastanku održanom 26. veljače 2021. godine. Saznajte više